top of page

DANSÀ

L’impuls de Berca Grup de Danses fa que un any rere d’altre siga possible la DANSÀ A LA MARE DE DÉU DE LA SALUT que cada 5 de setembre, en acabar la Novena, té lloc pel carrer de Berca des de la Capella de la Troballa fins la Plaça Major, amb una mitjana participativa anual d’uns 450 components entre dansants i músics. Ha esdevingut així, sobretot, des de l’any 2006 arran de la recuperació de l’antic ball de carrer que són les Danses d’Algemesí, vertaderes danses populars, però també per la seua incorporació al programa fester en la Dansà que d’anys enrere ja venia realitzant-se. Les d’Algemesí, com les d’altres llocs, són una autòctona versió de les tradicionals danses valencianes que es troben ben esteses i representades a tot arreu; peculiars i genuïnes, però, tant a nivell musical com coreogràfic i conformades per les següents parts: l’Eixida, que té lloc a les pròpies portes de la Capella de la Troballa després de l’obertura de l’acte amb la Dansa dels Gegants, veritables Reis de les Danses. Seguidament i sense interrupció s’inicia la Dansa, integrada per les diferències recuperades de Passar, Creuar, Rodar i Fer Pinya que els dansants, ajuntats als indeterminats Grups de Dansa –grups que s’han esdevingut necessaris de realitzar per una millor organització-, fan evolucionar ordenadament al llarg del carrer de Berca al ritme de les diferents melodies, igualment recuperades: Dansa I, II i III. Finalment, el Fandanguet o Ball Trencat, que ja es du a terme a la plaça Major on, de bell nou, la Dansa dels Gegants acabarà per concloure la Nit de Danses.  L’elevat nombre i procedència de les persones interessades fan necessari l’establiment d’una normativa mínima que conjugue adequadament la participació popular amb el respecte a l’acte i, sobretot, a les antigues Danses d’Algemesí. És per això que, per Berca Grup de Danses i a instàncies del Patronat, s’han establert unes normes que vinguen, si més no, a facilitar l’organització i realització de la Dansà a la Mare de Déu de la Salut, Ballada Popular de les Danses d’Algemesí.

INSCRIPCIONS i CONDICIONS “DECÀLEG DE LES DANSES D’ALGEMESÍ”

1. La prèvia inscripció és obligatòria per poder participar a la DANSÀ A LA MARE DE DÉU DE LA SALUT/BALLADA POPULAR DE LES DANSES D’ALGEMESÍ, i haurà de fer-se a través de l’enllaç URL d’Internet habilitat a l’efecte, el qual s’indicarà degudament en cada convocatòria.

2. La inscripció on-line estarà habilitada fins el dia 31 d’agost inclòs. S’admetran participants fins un número màxim de cinc-cents inscrits per al cos o grups de dansa.

3. Queda establida la edat mínima de deu anys per poder inscriure’s. D’aquesta norma s’exceptuen tots aquells menors de deu anys que ja venen participant al menys des de l’edició de l’any passat. Això no obstant, serà així mentre es regula la implantació i realització d’una DANSÀ INFANTIL A LA MARE DE DÉU DE LA SALUT (en estudi) de la qual s’informarà degudament i en el moment oportú.

4. L’admissió o denegació serà comunicada a través del correu electrònic facilitat per l’inscrit. En cas d’omissió o silenci per part de l’entitat organitzadora la inscripció s’entendrà per admesa.

5. La persona inscrita queda obligada de conèixer i dansar la peculiar varietat de ball de carrer valencià que són les Danses d’Algemesí, sense que tinga cabuda dansar cap d’altres varietats foranies, tal i com també s’esdevé en l’apartat musical, pretenent així de mantindre’s la tradició recuperada i heretada.

6. L’acte s’organitza i va dirigit exclusivament al poble, veïnat i fills d’Algemesí, objectiu i finalitat última de la seua existència, d’ací el lema “Jo balle les danses d’Algemesí” però també “Les Danses, les del poble i per al poble”. S’exceptuen d’aqueixa exclusivitat els forasters convidats per l’entitat organitzadora així com, per suposat, d’aquells altres més que d’anys enrere ja venen participant o que han participat a alguna de les edicions anteriors i que considerarem convidats habituals.

7. Tota persona inscrita tindrà dret a rebre la tradicional samarreta que li serà lliurada per l’entitat organitzadora. Cada participant dansarà obligatòriament amb la referida samarreta per tal de, entre d’altres qüestions, donar uniformitat a l’acte.

8. Els inscrits s’avindran d’acomodar-se lliurement per parelles i/o quadres que seran, a més, distribuïts per l’entitat organitzadora en GRUPS DE DANSA i, a l’ensems, en tants grups com siguen necessaris en atenció al número de dansants i músics o sonadors participants. En cas de no avenir-se completament la totalitat dels inscrits, l’entitat organitzadora o els Caps de Dansa s’encarregaran de la formació de les parelles i quadres que restaren per establir.

9. Els Caps de Dansa de cadascun dels grups de dansa establerts vetlaran per la bona execució de la Dansa així com pel compliment de les funcions que se’ls encomana i especialment per les establides normativament, funcions les quals els són intrínseques al càrrec que ostentaran durant l’acte i que cada component del grup deurà respectar degudament.

10. L’assistència als assajos es considera obligatòria, amb les excepcions considerables que atenyen al sentit comú general.

bottom of page